Hoşgeldin, ziyaretçi! [ Kayıt Et | Giriş Yap

 

Aldatılan kadınlar 24-bölüm-

  • Liste: 31 Mart 2013 14:39

Açıklama

 Aldatılan kadınlar 24-bölüm-    

Salih’i arayip sorayim” dedi. (^iinkii Rana’ya anlatiyor-dum Erkan’in soyledigi yalanlan, yaptiklarini. Salih’in Rana’ya verdigi cevap §uydu: “Hayir, Bodrum’da kim-senin i$i yok. Erkan sevgilisiyle tatile gidiyor Pervin’i de oyle kandiriyor ama Pervin’e soyleme, morali bozul-masin…”

Valizini bana hazirlatmi$ti

Rana bunu bana aynen soyledi. Du§iinebiliyor niu-sunuz kocam sevgilisiyle tatile gitmek i<;in valizini be-nim hazirlamami istiyor. Erkan’a bir $ey soylemedim. Bodrumdan geldi ve ben her firsatta Erkan’in telefo-nunu kari$tirmaya ba$ladim. Telefonundaki bilmedi-gim yabanci numaralari tek tek ariyordum. Erkan bunti fark edince §ifre koydu telefonuna ama ne yapip edip ^oziiyordum $ifreyi. Erkan’la aramiz iyice a<plmi§ti ar-tik. Kotu giinler ge<;iriyorduk. Yine bir gece telefonunu kari$tirirken bir mesaj geldi. Mesajda “Ne yapiyorsun, merak ettim seni, i$in bitince ara” yaziyordu. Normal bir mesaj gibi goriiniiyordu ama Erkan’a hi<; guvenmi-yordum. Mesajin geldigi telefon numarasini aradim. Numarami gizlemi$tim. Bir kadin sesi duyunca hemen kapattim. Dayanamadim, bu sefer Erkan’in telefon nu-marasindan aradim. Telefon “Efendim canim” diye-rek a^ildi. “Alo” dedim, yiiziime kapandi. Anlami$ti Erkan’in e$i oldugumu. Sabah saat 6 civariydi ve ben hala uyumami$tim. Erkan i§e gitmek i<;in kalkinca dayanamadim ve “Kim o kadin? Ne zamandir birliktesi-

niz? Telefonu nasil canim diye a<;iyor?” diye sorulari-mi birbiri ardina siraladim. Tabii sorularimin hi<;birine cevap vermedi ve beni dovmeye kalkti. Ben delirmi$-tim, bagirdim, <;agirdim evde kim varsa hepsi uyandi. Erkan i$e gitti. Herhalde sevgilisini bilmedigin numa-ralara bakma diye uyarmi§ ki kadim siirekli aramama ragmen telefonu a^madi.

‘O beniin arkada$im’ dedi

Erkan daha sonra “O benim sadece arkada$im” di-yerek olayi ge<;i$tirdi. Ben bunu kendime yediremedim ve annemin evine gittim. Her $eyi aileme anlattim, 6 ay kaldim annemin evinde. Kadim aramaya da devam edi-yordu bir yandan. Sonunda bir gun a<;ti telefonu, “Ben Erkan’in e§iyim” dedim. “Buyurun” dedi. “Erkan’in evli oldugunu bilmiyor musun? Benim yuvami yikiyorsun” dedim kadina. Bunun kar$iliginda kadin once bana “Biz arkada$iz” dedi sonra da hakaret uzerine hakaret yagdirdi. Ne guliin<; bir ciimle degil mi? Biz arkada$iz… Tabii sonra bunlar ayrilmi$. Erkan hatasini anladi ve bana geri donmek istedi. Ailemi, akrabalarimi herkesi ziyaret edip bizi bari$tirmalari i<;in rica etti. Evet, affet-tim onu, <;unku her $eye ragmen seviyordum kocami. Kendimize ait bir ev tuttuk. Artik bizim de bir evimiz vardi. Biitiin e$yalari, oturdugumuz semti, her $eyi de-gi$tirmi$tik. Kotii giinler geride kaldi sanmi§tim. Sanki yeni evlenmi§ gibi mutluyduk. Bende hala bir kirgin-hk vardi. Erkan bunun farkindaydi ve telafi ediyordu

hatalarini. Her auM/imeye ba$lami$ti. Erkan kendi-ne turizm firmasi a<;mi$ti ama i$leri 90k kotiiydii. Eve yine yorgun geliyor ve hemen yatip uyuyordu. Morali de kotiiydii. Bense onu teselli etmek i^in <^aba gosteri-yordum.

Ayni kadinla bir kez daha

Cok degil, bari$m<imtf izin iizerinden sadecc 4-3,^) ge^lteti. Bir saMhih Erkan’in telefonu ^aldi. Telefonu a^ti ve mullakta konu$tu. Hi<; yapmiyordu boyle $ey-ler. Niye yammda degil de mutfakta gizli konu$mu$tu ki? Telefonu kapatti ve banyoya girdi. O banyodayken az once arayanin kim oldugunu anlamak i<^in hemen telefonunu kari$tirmaya ba§ladim. Tam o sirada tekrar telefon ^aldi. A<;tim bir kadin sesi “Erkan’la gorii$ebi-lir miyim?” dedi. Bu ses tanidikti. “Erkan me§guT dedim ve kadin telefonu suratima kapadi. Numarayi he-men kaydettim. Evet, bu ses aylar once yuvami yikmak isteyen kadindi. Ne istiyordu hala Erkan’dan? Bu ne ce-saretti ki benden isteyebiliyordu kocami? Sinirlerim te-peme ^lkmifti. Erkan banyodan <;ikti ve hemen sordum ona, “Neden ariyor seni hala?” Erkan da “Ondan para almi$tim bor<; olarak, onu istemek i^in arami$” dedi. Yeniden kavga giiriiltu, Erkan i$e gitti. Kadim aradim o da bana ayni cevabi verdi. Neyse bu konunun uzerine fazla gitmedim ama i<;im eriyordu. Qunkii onlar pa-rayi bahane edip tekrar bari$abilirlerdi. Ve de soyledik-lerim bir bir <;ikti. Hislerimde yanilmadim. Erkan gene

eve ge<; gelmeye, bazi zamanlarda da ^e^itli bahaneler uydurup gelmemeye ba$ladi. Eski kotii giinler ba$tan ba$liyordu.

Hayatimi karartmi$ti

Son zamanlarda 3 giin kaybolmu$tu ortadan. Nerede oldugunu bilmiyordum. Anneme gittim, an-nem aradi onu. Erkan’m verdigi cevap “Artik o eve git-meyecegim” oldu. Ben sinir krizleri ge^irdim hasta-neye kaldirdilar. £iinkii bu kadan artik fazlaydi, gen<; ya$ta kaldiramiyordum. Zayiflami$, halsizle$mi$tim. Doktor, psikiyatra gitmemi onerdi, sinir ila^lari verdi. Psikiyatra gitmedim, sinir ila<jlarini da sadece 15 giin kullandim. Benim istedigim tek ki$i Erkan’di ama gel-medi. Biliyordu hastanede oldugumu. Doktorlar ara-mi$ti Erkan’i, ama gelmedi. Bu halde bile yammda ol-mayan bir insan i^in aglamaya, iiziilmeye deger miydi? Kendimi toparladim, <;ali$maya ba$ladim. Erkan’la tek celsede bo$andim. $u an 24 ya$indayim bo$anmamim ardindan 1.5 sene ge^ti. Erkan’siz hayatin tadina variyo-rum. Artik onu sevmiyorum, gen<; ya$ta benim hayatimi kararttigi i<;in nefret bile ediyorum ondan.

Yeni sevgilimle mutluyum

Giizel bir i$im, beni <;ok seven bir sevgilim var. Bana genjekten deger veren tek insan Haldun. Erkandan ay-nldiktan hemen sonra <;ikti kar$ima, tutunacak biri-ne ihtiyacim vardi. Haldun beni <;ok sevdi, deger ver

di, krkani unutturdu. 1 senedir birlikteyiz ve <;ok mutluyum. Evlilik mi? Aslinda bir (jocugum olsun 90k is-tiyorum ama evliligi du$unmiiyorum. Tekrardan alda-tilmaya, kandirilmaya hi<; niyetim yok. Bir siiru gen<; var pe$imde, hi<;birine yiiz vermiyorum, Haldun yeti-yor bana. C^evremde beni tannfftyan herkes, <;ali§tigim yerdekiler bile evlenip bo$anmi$ oldugumu bilmiyor.

Erkan ise $u an hala pe$imde, bari$mak istiyor. O kadinla ni$anlanip ayrilmi$. Erkan bunalimli bir hayat ge^iriyor. Bir sabah evden <;iktim sevgilimin arabasi-na bindim i$e geldim. Erkan da beni takip ediyormu$ e-mail atmi§ Kimdi o adam” diye “Sevgilim, canim, her $eyim” diye cevap verdim. Sonrasi bir siirii sitem… intikam oyle alinmaz boyle alinir Erkan Bey….

A?ka Tdvbe Ettim

Sevdigi adamin bir bafka scvgilisi oldugutiu ogrertince Edaytktldt. Aynlmak istedi atria adam onu tehdit etme-ye bafladi. Babasimn sayesitidc bu tehditlerden kurtul-du. Bir bafkasina kaptirdi kendini. thanet actsi bir kez daha karfistna fikinca afka tdvbe etti…

dim Eda. §u anda 30 ya§indayim. Hani bazen

_kar$iniza biri gkar, bakarsiniz ki her a<;idan tam olarak uyum sagliyorsunuz birbirinize. Dersiniz ki; “I$te hayatimda olmasi gereken esas adam bu…” l$te oyle birini buldugumu sanmi§tim ben de. Bir arkada§ ortaminda tani$mi$tik. Adi Hakan’di. Ben o donem-de heniiz universite ogrencisiydim. Hakan benden 10 ya$ biiyuktii. Bir i$yeri sahibiydi, hali vakti yerindeydi. Butiin kizlarin hayalinde ya$attigi beyaz atli prens’ti. Tani$tiktan <;ok kisa bir sure sonra aramizda yakinhk dogdu ve arkada$lik ya$amaya ba$ladik. A$k gozumu resmen kor etmi$ti. Hakan’i taniyana kadar ben $ima-rik, asi, kaprisli bir kizdim. Ama onunla beraber du-rulmaya ba$ladim. Hakan hayatima ciddi anlamda bir $eyler katmaya ba$lann$ti. Bir yandan da bana miida-halelerde bulunuyordu. “Oraya gitme, $ununla gorii$-me, bunu giyme” diyordu. Paha once bazi arkada$la-rimin sevgilileri bunlari soy! uiginde ben onlarla dal-

Listing ID: N/A

Report problem

Processing your request, Please wait....

Yorum Yaz

Yorum yapmak için giriş yapın.