Hoşgeldin, ziyaretçi! [ Kayıt Et | Giriş Yap

 

Aldatılan kadınlar 15-bölüm-

  • Liste: 28 Mart 2013 18:36

Açıklama

Aldatılan kadınlar 15-bölüm-  

Yiiregittideki Hanger
Ayla, ilk afkimn kendisine nastl bir tezgah kurdugunu
uzun siire anlamadi. Biiyiik bir tesadiifeseri ihanete ug-
radtgim ogrenince ne yapacagnu fafirdt. Qinkii yiiregi-
ne ihanet han^erini sadece sevgilisi dcgil, cn yakin bildi-
gi dostu da saplamifti.
dim Ayla, 25 ya§inda ozel bir $irkette mudiirliik
yapan, <;evresi tarafindan begenilen, sicakkanh bir
kadinim. A$kla ilk tani$tigimda 18 ya$indaydim. C^ok
sevmi$tim, ugruna her gun agladigim giinleri bilirim.
Adi Cem’di. Taninmi$ bir ailenin tek <;ocuguydu. Oyle
yaki$ikli biri degildi aslinda. Beni ona <^eken neydi hala
bilmiyorum ama iki senelik ili§kimiz boyunca <^ogu za-
man beni ezmi$ti. Ben giizelligimle dikkat <;ektigim iqrin
<;evremdeki herkes ona fazla oldugumu, onun bu takti-
gi uygulayarak beni elinde tuttugunu, aslinda beni sev-
medigini sadece beni kaybetmemek i<;in hirs yaptigi-
ni soylerdi. Gelin gorun ki; ben hi<; boyle dii$iinmez-
dim. Her $eyim o olmu$tu. Birlikte gitmedigimiz, gez-
medigimiz yer kalmami§ti. Hayaller kuruyorduk hep.
Kim ne derse desin, benim hayatimin da, hayallerimin
de kahramani hep oydu. Ba§kalarinin soylediklerini hi<;
umursamiyordum. Seviyordum ve Cem’in de beni sev-
digine inaniyordum ya, gerisi bo§tu.Arkada§inin kuzeniymi$
Bir ak$am Cem ve ben arkadd^arimizla bir kuliibe
eglenmeye gittik. O gece Cem, belli Seda diye bir kiz-
la tani$tirdi. Bir arkada§inin kuzeniymi§. Seda, kuliip-
te oturdugumuz sure boyunca bana <;ok ilgili davran-
di. Once biraz $a$irmi$tim. ilk kez gordiigiim, yeni ta-
nidigim birinin bu kadar ilgili olmasina anlam vereme-
mi§tim. Hatta bu durum o gece yanimizda olan tiirn ar-
kada§larimizin dikkatini <;ekmi$ti. Gece boyunca yap-
tigimiz konu$malarla ben de Seda’ya isinmi$tim. Bir-
birimizin telefonunu aldik ve ondan sonraki giinlerde
de konu$maya, gorii$meye ba$ladik. Yalniz ben Cem’e,
Seda ile bu kadar sik goru^tiigiimu sdylememi$tim.
(^unkii Seda benim dert ortagim olmu$tu. Cem ile ya-
$adigim ne varsa hepsini Seda’ya anlatiyordum. Seda
da beni dinliyor ve yorumlarda bulunuyordu. Ben in-
sanlara <^ok kolay giivenen ve kendini a<;an biriyim. Bu-
nun acisini ne yazik ki <;ok <;ektim. Seda’ya da aym §e-
kilde giivenmi$tim. Hi«;bir §ekilde ondan §iiphelenmi-
yordum.
Telefona mesaj geldi
Bir gun Cem’le <;ok kotii tarti$tik. Canim <;ok sik-
kindi ve hemen Seda’yi aradim. Birlikte yemege <^ik-
tik. Bana sakin olmami, ofkeyle davranmamami soylti-
yordu. Seda’yla dertle§irken <;ok rahathyordum. Bir ara
Seda ba§ka bir masada arkada§im gordii ve kalkti ya-
nimdan. Cep telefonunu masada birakmi§ti. Birden te-lefonu <;almaya ba$ladi. ‘Cem’ diye biri ariyordu. Ben
once buna hi<;bir anlam veremedim. Bu benim sevgi-
lim Cem olabilir miydi? Ama Seda ile ne ilgisi olabilirdi
ki? Telefon sustu, bu kez mesaj sinyali verdi. istemeden
de olsa aldim elime telefonu. Mesajda “Bovver onu $im-
di, ben seni <;ok ozledim” yaziyordu. Mesaji gonderen
numaraya baktigimda ger^ek ortaya <;ikti. Bu, giin-
lerimi, gecelerimi verdigim, sevgilim Cemdi. Bu ka-
dar al<;ak, bu kadar adi nasil olabilirdi? Ustelik Seda’ya
‘Bo§ver onu’ dedigi ki§i bendim, yani 2 yillik sevgilisi…
Anahtari alip ^lktim
Biraz sonra Seda tekrar geldi yamma. Seda’ya hi^bir
$ey belli etmeden “Annem aradi, kalkmam lazim” di-
yerek c^iktim lokantadan. Eve dogru yiiriirken agliyor-
dum. Aldatilmi§tim resmen ve bunu kendime yediremi-
yordum. Demek ki Seda benimle dost olma bahanesiy-
le Cem’i elde etmi§ti. Cem de beni hi<^e sayip Seda’ya ka-
pilip gitmi$ti. Cem sanki beni aldatmiyormu$ gibi gece
mesajlar gonderdi yine. Beni ne kadar <;ok sevdigini, ne
kadar a$ik oldugunu anlatiyordu. O mesajlari okuduk<;a
daha da fazla akiyordu g6zya§larim. Bir anda karar ver-
dim kendi kendime. Hi^bir $eyi belli etmeyecektim on-
lara. Bu ihaneti bildigimi <;aktirmayacaktim. Ertesi giin
Cem’le bulu§tuk bir kafede. (^aktirmamaya <;ali§iyordum
ama gozya§larima engel olamiyordum bir tiirlii. Sik sik
yanindan kalkip tuvalete gidiyor ve agliyordum. Cem’in
ailesi yurt di§ina tatile gitmi$ti. Biz de kafeden kalktiktansonra Cem’in evine gittik. Ben Ceme “Fazla kalamayaca-
gim, annem merak eder” dedim. Bir ara Cem ba$ka bir
odaya gittiginde, salondaki masanin iizerinde anahtar
gordiim. Ne yapacagimi bilmeden alip o anahtari <;anta-
ma attim. Bu evin anahtari olmaliydi.
Hvin onunde nobet bekledim
Ertesi giin yine telefonla konu$tuk Cem’le. Beni evine
film izlemeye <;agirdi. Ben de Ceme ailemle birlikte ye-
mege gidecegimi ve gelemeyecegimi soyledim. Telefonu
kapattiktan sonra bu kez Seda aradi beni. Seda’ya da ai-
lemle yemege gidecegimi soyledim. Aslinda yemege gi-
decegimiz falan yoktu. Bir sure sonra Cem’i ev telefonun-
dan arayip orada olup olmadigim kontrol ettim. Cem te-
lefona <;ikinca da arabama atladigim gibi onun evine git-
tim. Evin onunde gdriilmeyecek bir yere arabann <^ek-
tim ve beklemeye ba§ladim. Kisa siire sonra Seda geldi
ve Cem’in evine girdi. Tahmin ettigim $ey ger<;ekle§mi§-
ti. Amacim, o anahtarla sessizce eve girip ikisini yakala-
makti. Tam 1 saat arabanin i<;inde cesaretimi toplamayi
bekledim. Ama bunu tek ba$ima yapamayacagimi anla-
mi^tim. Hemen bir arkada$imi <;agirdim.
Ona durumu anlattim. Eve, ikimiz birden girmeye
karar verdik.
Salonda sevi§iyorlardi
2 yildir birlikte oldugum erkek arkada^imin evine
hirsiz gibi girmek bana <;ok koyuyordu. Ama bunu yap-maliydim. Ne olup bittigini kendi gozlerimle gorme-
liydim. Arkada$imla birlikte kapiya anahtari soktuk ve
<;evirdik. Hi<; ses <;ikarmiyorduk. Uzun bir holii vardi
evin. O holiin ucunda da salon vardi. Salondan giilii$-
me sesleri geliyordu. Parmaklarimizin ucuna basa basa
salona dogru yiiriidiik. O firkin manzara kar$imdaydi.
Seda ve Cem <;iril<;iplakti. Seda, Cem’in kucaginda otu-
ruyor ve sevi$iyorlardi. Onlari o halde goriince kendi-
mi tutamayip yine aglamaya ba$ladim. Once fark etme-
diler beni ve arkada$imi. Ardindan bizi ilk Seda gordii.
Ve dondu kaldi. Yiiziiniin kizardigini hissettim. Madem
yiizii kizaracakti, ne i$i vardi benim sevgilimin kuca-
ginda? Ardindan Cem gordii beni. Goz goze geldik bir
an. Ben arkami doniip hole dogru yiirurken arkada$im
Merve, Cem’e ve Seda’ya kiifiirler ediyor, lanetler yag-
diriyordu. Benim soyleyemediklerimi Merve soyliiyor-
du. Sonra pe§imden geldi Merve, koluma girdi. Evden
di§ari qkarken Merve hala Seda’ya ve Cem’e kiifiir edi-
yordu. Bense hi<;bir $ey soylemeden hi<;kira hi<;kira ag-
liyordum.
Binlerce kez af diledi
Evden c^iktiktan kisa siire sonra Cem aramaya ba§-
ladi telefonla. A<;madim telefonunu. Mesaj gondermeye
ba$ladi; oziir diliyor, affetmemi istiyordu. Bu mesajla-
ra da cevap vermedim. Eve gittim, bu kez Seda’dan me-
sajlar gelmeye ba§ladi. Yiizsiizliigiin bu kadari… Cem’in
yalvarip yakarmalari uzun bir siire devam etti. Ben hep sustum, suskunlugumla cevap verdim ona. Bir giin ka-
pima geldi, sarho$tu, agliyordu. “Kiz bana; vur, bagir,
yeter ki bir $eyler soyle, sessiz durma” diyordu. Bense
yine susuyordum. Cem’in agzimdan <;ikacak bir tek ke-
limeyi bile hak etmedigini du$uniiyordum. Sonra Seda
ile Cem’in ili$kisinin aynntilarim da ogrendim. Aslinda
Seda arkada$min kuzeni degilmi$. Resmen sevgilisiy-
mi$. ili$kileri 3 aydir siiruyormu§. Bense hi<;bir $ey bil-
meden Cem’le ya$adigim her §eyi en kii^iik ayrintisi-
na kadar Seda’ya anlatiyordum. Beni iizen, aldatilmak-
tan <;ok, salak yerine koyulmu$ olmamdi. Ustelik bunu
bana yapan sevdigim adamdi.
Kemal’Ie yeniden dogdum
8 ay ortalarda hit; goriinmedim, kendimi toparla-
dim. Bu arada psikolojik yardim gordiim. Ama i<;im kin
ve nefret doluydu. Turn erkeklerden nefret ediyordum.
Eski saf, insanlara guvenen kiz yoktu artik. Her gun
bir erkekle tani$iyor, ertesi giin onu ba§kasiyla aldati-
yor ve basitle^tik^e basitle$iyordum. 2 yil boyle devam
etti. Her tersledigim, aldattigim erkek bana Cemden in-
tikam aliyormu^um gibi bir his veriyordu. Duygularinu
aldirmi§tim sanki. Babamdan bile nefret eder hale gel-
mi$tim. Derken Kemal girdi hayatima. Kemal, diger er-
keklerden farkliydi, bunu hissedebiliyordum. Erkeklere
duydugum nefret hissini Kemal sayesinde yok edebil-
mi$tim. Kemal, tutucu bir ailenin ogluydu. Bense mo-

Etiket Yok

1342 toplam görüntüleme, 1 bugün

  

Listing ID: N/A

Report problem

Processing your request, Please wait....

Yorum Yaz

Yorum yapmak için giriş yapın.